OP VVV - Šablony

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

PŘEHLED ŠABLON NALEZNETE ZDE!

CELOU VÝZVU NALEZNETE ZDE!


Naše role v Šablonách:

1. Animace škol

 • seznámení se šablonami MŠMT a metodická podpora při jejich zpracování

2. Řízení a administrace projektů v rámci šablon

 • v případě zájmu je možné se i domluvit na možnosti řízení a administrace projektů (šablon) včetně podání žádosti o proplacení

Kromě samotné realizace MAP vám zároveň budeme i administrativní podporou při psaní projektů tzv. šablon MŠMT. Naším úkolem tedy bude pomáhat při zpracování jednotlivých šablon projektu, umět poradit popř. vědět, kam se obrátit. V této době tedy přichází možnost získat peníze na aktivity, které jsou uvedeny v příloze níže. (Předběžný přehled šablon pro základní a mateřské školy naleznete ZDE.)

Vzhledem k tomu, že mateřské a základní školy prozatím nemají s tímto typem projektu zkušenost a protože se jedná o jedinečnou možnost, kterou je škoda nevyužít, budeme nabízet i možnost řízení projektu. Bude se tedy jednat o kompletně celý proces šablon - od podání žádosti, přes realizaci až po závěrečné ukončení.


Základní informace k projektům zjednodušeného vykazování

1. Indentifikace výzvy

 • Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu asekundárnímu vzdělávání
 • Číslo výzvy: 02_16_022
 • Typ podporovaných operací/ projektů: zjednodušený projekt
 • Druh výzvy: průběžná
 • Model hodnocení: jednokolový

2. Časové nastavení

 • Datum vyhlášení výzvy: 23. 6. 2016
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 6. 2016
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2017
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2019
 • Minimální délka trvání projektu: 12 měsíců
 • Maximální délka trvání projektu: 24 měsíců

3. Forma podpory

 • Alokace na výzvu: 4 066 928 200 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Maximální výše finanční podporyna 1 projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000Kč+ (počet dětí/žáků školy x 2200Kč). Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku
  5 000 000 Kč.
 • Fond: Evropský sociální fond
 • Způsob financování: ex-ante
 • Výše 1. zálohové platby: Výše první zálohové platby je stanovena na 60 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výše druhé zálohové platby jestanovena na 40 % celkových způsobilých výdajů projektu a proplacena bude ze strany poskytovatele podpory po schválení první průběžné ZoR projektu.
 • Míra podpory a podmínky spolufinancování - rozpad zdrojů financování: Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upravené v kapitole 8.2Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.
 • Pro tuto výzvu je míra spolufinancování zvlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

4. Oprávnění žadatelé

 • Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj.právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají veškolnímroce, vněmž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.
 • Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovydle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají veškolnímroce, vněmž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka. Každý žadatel může vrámci výzvy podat pouze 1 žádost o podporu.

Více informací a veškeré dokumenty k výzvě a naleznete na stránkách MŠMT ZDE!

Výběr šablon
- dle dotazníku MŠMT z 11/2015, výsledky zpřístupněny ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login, škola si povinně volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která pro ni byla vyhodnocena jako nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru, toto bude předmětem kontroly ze strany MŠMT,
- nutné koncipovat projekt tak, aby každý pedagogický pracovník školy podpořený z tohoto projektu dosáhl minimálně 24 hodin podpory (tzv. bagatelní podpory). Započítává se nejen DVPP, ale i vzájemná spolupráce, sdílení zkušeností apod.

Náš tým MAS poskytuje ZDARMA metodickou pomoc při zpracování těchto  šablonových projektů. Pro konzultaci o šablonách se tedy kdykoliv můžete obrátit na náš tým!


Důležité dokumenty ve výzvě Zjednodušených projektů - Šablon:

Výzva Šablony 2015

Příloha č. 1 - Indikátory

Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria

Příloha č. 3 - Přehled Šablon

Příloha č. 4 - Seznam příloh k žádosti

Pravidla pro žadatele a příjemce

Uživatelská příručka_zpracování žádosti v systému IS KP14+

VŠECHNY ZMÍNĚNÉ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY NALEZNETE VÝŠE POD ODKAZEM, NA NAŠICH STRÁNKÍCH JE NEUVÁDÍME KE STAŽENÍ Z DŮVODU JEJICH ČASTÉ AKTUALIZACE!