Aktivity projektu


Aktivity projektu:

1. Rozvoj partnerství

  • Úloha Řídícího výboru
  • Úloha Pracovních skupin
  • Výměna zkušeností

2. Dohoda o prioritách

  • Vypracování analýzy
  • Zpracování Strategického rámce priorit MAP
  • Definování investičních priorit

3. Akční plánování

  • Sestavení akčního ročního plánu
  • Rozpracování projektových záměrů

4. Budování znalostních kapacit

  • Vzdělávací aktivity

5. Řízení projektu MAP

V průběhu zpracování bude tedy vytvořen tzv. Strategický rámec, který by měl být dohodou o prioritách vzdělávací politiky v řešeném území a následně bude vytvořen akční plán s návrhem konkrétních řešení místních problémů. Tyto vyspecifikované priority základních a mateřských škol a také základních uměleckých škol a dalších organizací neformálního a zájmového vzdělávání by měli sloužit jako podklad pro vyhlašování dalších výzev. Soulad projektových záměrů s tímto Strategickým rámcem bude nutnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů OP VVV a IROP.