O projektu, aneb jak to všechno začalo


Základní údaje našeho projektu

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000306

Doba realizace: 1. 2. 2016 - 31. 12. 2017

Žadatel: MAS Mezi Úpou a Metují

Partner žadatele a zpracovatel MAP Náchod: MAS Stolové hory

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program: Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

Výzva: Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu: Nominovaní zástupci škol předškolního a školního vzdělávání ze vzniklého funkčního partnerství budou společně na plánovaných setkáních vytvářet místní akční plán, který je součástí tzv. akce KLIMA a je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Stanovené priority ve vzdělávání budou realizovány v další fázi MAP+ a budou reagovat na skutečné potřeby všech zúčastněných stran a jejich podněty.

Proč se píše MAP?

Odpověď je jednoduchá. MAP je významným podkladem pro vyhlašování výzev především z OP VVV a IROP, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2014-2020.

V rámci tvorby MAPu se tedy jedná o:

 • podklad pro zacílení a čerpání dotací z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV, měkké projekty)
 • podklad pro zacílení a čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP, investiční výdaje do infrastruktury pro vzdělávání)
 • shodu na prioritách v oblasti vzdělávání, nalézt funkční způsoby spolupráce a sestavit akční plán aktivit

Dalším přínosem realizace místních akčních plánů je také vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání v zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Co je tedy naším cílem a cílem projektu?

Cílem je:

 • v maximální možné míře využít dotační prostředky v programovém období 2014 - 2020 určené pro vzdělávání, konkrétně pro základní a mateřské školy,
 • zjistit investiční a neinvestiční priority a potřeby základních a mateřských škol a také základních uměleckých škol a dalších organizací neformálního a zájmového vzdělávání, které by měly sloužit jako podklad pro vyhlašování budoucích výzev,
 • podpořit spolupráci, komunikaci a výměnu zkušeností mezi organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v území s aktivním zapojením zřizovatelů, rodičů a dětí,
 • rozvíjet v našich školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy,
 • vytvořit příhodné podmínky pro společné vzdělávání vyhovující všem zapojeným aktérům
 • a v neposlední řadě podpořit i rozvoj a kvalitu vzdělávání jak pro učitele, tak pro žáky

Díky MAPu by mělo dojít ke zlepšení vzájemné spolupráce jednak mezi pedagogy, školami, zřizovateli a dalšími partnery, kteří se zabývají vzděláním. Tím se začne zkvalitňovat výuka, vzdělávání a kompetence pedagogů. Při tvorbě místního akčního plánu je hlavním cílem stanovit priority, na které by se měly zúčastněné strany zaměřit a podporovat rozvoj dalších služeb, které se vzděláváním zabývají. Motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé mateřských a základních škol ovlivňují kvalitu a klima ve školských zařízeních.


Jaká tedy bude role realizačního týmu?

Role realizačního týmu:

 • koordinace jednotlivých aktivit a zpracování dokumentu MAP
 • dle aktuálních potřeb a požadavků zainteresovaných stran pořádání školení, zážitkových kurzů, výjezdů za dobrou praxí a dalších vzdělávacích programů jak pro ředitele, tak pro učitele škol a školek

Kdo bude rozhodovat, jaké projektové záměry v MAPu budou?

Zpracování MAPu bude probíhat za účasti všech důležitých partnerů, tj. škol a jejich zřizovatelů, ale i zástupců neformálního vzdělávání. Jedním z hlavních přínosů celé akce by mělo být vytvoření trvalého a funkčního partnerství mezi jednotlivými školami a jejich pedagogy a snaha napomoci snazšímu předávání zkušeností a příkladů dobré praxe mezi nimi.

Hlavním rozhodovacích orgánem bude Řídící výbor, který se bude pravidelně scházet, aby rozhodoval o důležitých otázkách při zpracování dokumentu.

Povinní zástupci Řídícího výboru jsou:

 • zástupce realizátora projektu MAP
 • zástupce kraje
 • zástupci zřizovatelů škol - školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních vedení škol, učitelé, zástupci ze školních družin - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele tj. včetně soukromých a církevních
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
 • zástupci základních uměleckých škol
 • zástupce krajských akčních plánů
 • zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče
 • lokální konzultant Asociace sociálního začleňování

Pro realizaci MAP budou pravidelně svolávány také Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde už se budou podrobněji řešit vaše jednotlivá problémová témata a také témata jako jsou:

 • Předškolní a vzdělávací péče: dostupnost - inkluze - kvalita
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky "STEM", což zahrnuje i EVVO)
 • Kariérové poradenství v základních školách
 • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 • Investice do rozvoje kapacit základních škol
 • Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP
 • a další...

V Řídícím výboru a Pracovní skupině může být každý, kdo má k dané problematice co říct. Pokud byste se i vy rádi stali členy Řídícího výboru či Pracovní skupiny, neváhejte se nám ozvat. Rádi do našich řad přizveme zástupce zřizovatelů, škol, školek a školských zařízení ale i zástupce základních uměleckých škol, ostatních organizací neformálního a zájmového vzdělávání a také zástupce z řad aktivních rodičů zapojených například do školských rad. Budeme rádi, i pokud nám poradíte, na koho se případně obrátit.

První setkání Řídícího výboru je plánováno na druhou polovinu dubna 2016, proto prosíme o nominaci řádných členů a jejich náhradníků za Vaši organizaci a také o nominaci z řad rodičů například ze školské rady jak do Řídícího výboru, tak do Pracovních skupin.

O vyjádření prosíme nejdéle do 7. dubna 2016 na Den vzdělanosti J. Nominace, prosím, zašlete elektronicky na reminkova.map@gmail.com.

Co konkrétně nás teď čeká?

Kromě sestavení a uspořádání setkání Řídícího výboru a Pracovních skupin nás teď také čeká vytvoření tzv. Strategického rámce do roku 2023, který by měl vystihnout hlavní priority v oblasti vzdělávání v území. Tento Strategický rámec musí být hotov do konce školního roku, tzn. do konce června 2016. Soulad projektových záměrů s tímto Strategickým rámcem bude nutnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů OP VVV a IROP.